Algemene voorwaarden

Facturen dienen betaald te worden binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Bij niet-betaling zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaningskost aangerekend worden van 7.5 euro plus de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

1: Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

2: Een forfaitaire vergoeding van:

1: 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;

2: 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;

3: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.