Algemene voorwaarden

1. Bij gebrek aan schriftelijke en een duidelijk omschreven klacht binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur, inzake de diensten of prestaties waarop deze factuur betrekking heeft, zal deze geacht worden aanvaard te zijn.

2. De facturen zijn contant betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

3. Facturen dienen betaald te worden binnen de 15 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Bij niet-betaling zal bij de tweede herinnering een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

1: Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 2: Een forfaitaire vergoeding van: 1: 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro; 2: 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is; 3: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Indien Franckline zijn betaalverplichtingen jegens u niet tijdig nakomt, heeft u recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven.

4. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt de verdere uitvoering van de diensten geschorst, zonder verantwoordelijkheid voor verdere gevolgen.

5. Alle kosten die dienen gemaakt om deze factuur in te vorderen, zijn ten laste van de klant, met inbegrip van de gerechtskosten.

6. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Brussel en het Vredegerecht te Halle bevoegd.

7. De kilometervergoeding is berekend: afstand van plaats ophalen tot bestemming vermenigvuldigd met de coëfficiënt 2. Deze tarieven zijn opgelegd en vastgelegd in een vervoersovereenkomst door de mutualiteit samen met Mutas en I-mens, eventuele terugbetaling van uw factuur wordt beslist door uw mutualiteit. De vervoerder heeft geen enkel beslissingsrecht over zowel tarief als eventuele terugbetaling.

8. Bij remgeldfacturen wordt het resterende bedrag rechtstreeks door Mutas VZW betaald onder voorbehoud van verzekerbaarheid. Indien de patiënt niet in regel is met zijn mutualiteit zal het resterende bedrag van de factuur door de patiënt dienen betaald te worden.